مادر استاد دانشگاه عشق است !
46 بازدید
تاریخ ارائه : 2/13/2013 9:59:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

مادر استاد دانشگاه عشق است  فرشته زندگیم که نگاهش و صدایش آرام جانم بود پر کشید و رفت دو چشمه مهر از دو چشم مهربانش همیشه جارى بود دست هاى خسته اش مرا با مهر حسین بن على (ع) پروردید . دلش با کینه و حسد ناآشنا بود خوش گمانى درسى بود که از او فراگرفتم چهره اش خشم و قهر را تجربه نکرد در فقر طمع را ناکام کرد قناعت و مناعت شاگرد مکتبش بود دردمند بود ولى عبوس نبود بى نیازى ثروتش بود